من الان اگه پنج تا چیز از زندگیم بخوام چهار تاش تویی
یکیشم مربوط به توعه