🌹🍂 آنان که عشق را پیدا می کنند

حالشان خوب می شودو آنانکه موفقیت را پیدا می كنند

روزگارشان

اما هیچ‌کدام خوشبخت نمی‌شوند👌خوشبختی سهم کسانی است

که موفقیت و عشق را توأمان داشته باشند❤️زندگیتون سرشار

از عشق و موفقیت😘🍂