هیچ چیزِ این دنیا را نباید سخت گرفت

اِلّا دست هایِ تو را...!