كسي كه تو را

به دلش راه مي دهد

انگار كه كليدِ خانه اش را داده باشد

تو از آن روز محرمي

به خودش

احساسش

وجودش !

نيت اگر كردي كه بماني

كليدِ خانه را بگير

وگرنه ساختنِ يك ويرانه

اگر مقدور شود حتي

هيچ چيزش مثل روز اول نمي شود...

و درداور ترين بخشِ ويراني

اعتماديست

كه او ديگر به هيچكس ندارد