دلخوش به‌خنده‌هایِ منِ خیره‌سر نباش

دیوانه‌ها به لطفِ خدا غالبا خوشند...