ثروت من کسانی هستند که با یادشان لبخندی از محبت بر لبانم مینشیند,کسانیکه هیچ دیواری مانع گرمای وجودشان نیست