آدمـها را به اندازه لیاقت آنها دوست بدار
و به اندازه ظــرفيت آنها ابراز کن...