انسان خوب از عملش شناخته میشود و گرنه سخنان خوب بر دیوارها هم نوشته میشود....