پنج شنبه ها ؛

یک کوله می خواهد فقط ،

یک جاده ی بی انتها ...

باید جدا شد از همه

از دلهره ،

از غصه ها ...