مواظب افکار منفی،
حتی کوچکترینشان باشید...

کوچکترین حفره ها هم ‌می‌توانند
بزرگترین کشتی‌ها را غرق کنند...