همرنگ این جماعت
هزار رنگ، شدن
آفتاب پرست می خواهد
نه یکتاپرست

گاهی نمیشه همرنگ جماعت شد،
پس بهتره خودت باشی ...