هرپرهیزکاری گذشته ای داردو هرگناهکاری آینده ای ،پس قضاوت نکن

درتاریکی همه ی ما شبیه یکدیگریم
محتاط باشیم
درسرزنش وقضاوت کردن دیگران

وقتی نه ازدیروز اوخبرداریم،
نه ازفردای خودمان