برای آنچه که

دوستش‌ داری،

از جان باید بگذری،

بعد می‌ماند زندگی

و آنچه که

دوستش داشتی...!