دلم برای خودم می سوزد
به خاطر سرما به خاطر همه چیز