من حوصله‌ تو را فراوان دارم
تو یادگار به جامانده‌ از روزهای خوب منی