تلخ است
ولی چاره چیست؟
به زخم هایت اگر فکر کنی
بیشتر دهان باز می کند
اگر فکر نکنی
یقینا مُرده ای