دروغ هایت را...

باور می کنم

بیا قرار بگذاریم...

حقیقت

همین دروغ هایی باشد

که تو می گویی...