عاشـقی پیـداست از زاری دل

نیست بیماری چو بیماری دل