🌹🍃صبح

یعنی آغاز عاشقی

و عاشقی یعنی زیباترین لحظه زندگی❤️مهربان كه باشی

خورشید از سمتِ قلب تو طلوع خواهد کرد

و صبح مگر چیست؟

جز لبخند مهربانت😘زندگیتون غرق در عشق و محبت❤️