چه غریب ماندی

ای دل!

نه غـمی، نه غمگسـاری

نه به انتظـار یاری

نه زِ یـار، انتظاری