تامیتوانی کاری کن زیرا دل شکستن هنری نیست. الدنیا مزرعهالاخر.