قبر مادرم بمرگ عادی خدارحمتش کنه مردگان شما راهم بیامرزد