خدایا
نعمت سلامتى مبداء
همه نیازها ست
و عاقبت بخیرى مقصد همه نیازها
تو را به مهربانیت
این دو را به همه عزیزانم عطا فرما

شبتون گرم از نگاه خدا