انقدر به خودت اعتماد داشته باش که...

از اون کسایی که آزارت میدن،به راحتی بتونی دل بکنی...