عمـرصندوقچه ای است
که هم میتوان آن را
باافکار واعمال زیباپرکرد
وهم باافکار واعمال نازیبا
چقدرخوبست
صندوقچه عمرمان
پر ازافکار زیبا باشد