.

زنده می‌کرد مرا دم به دم امید وصال
ور نه دور از نظرت کشته هجران بودم


تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح
همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم