ماهی تا دهانش بسته باشد کسی نمی تواند آن را صید کند..
رازهایت را فاش نکن
بعضی ها در آرزوی صید یک اشتباه در انتظار نشسته اند.