درس امروز جدید است :
نفس _ نقطه _ نفس
بنویسید پرستو
بخوانید قفس