فاصله ها

هیچ‌وقت دوست داشتن را

کمرنگ‌ نمی‌کند،

بلکه دلتنگی را بیشتر می‌کند...شوهر آهو خانم