دلم

معجزه ای میخواهد

به بزرگی افتادنِ مهرم

به دلت...!