🍃🍂صبح ها به خودیِ خود صبح نیستند.باید دلیلی برای آغاز باشد🌹🍂

بايد انگیزه و هدفی این ثانیه های مبهم

را به سمت صبح شدن، هُل بدهد.صبح، دلیل می‌خواهد جانم😘

گاهی یک هدف می‌شود دلیلِ تو

گاهی یک اتفاقِ مبارک

و گاهی هم یک آدم خوب

و من هر سه را برای تان آرزو میکنم❤️