وطن

لازم نیست حتما

سرزمین بزرگی باشد

گاهی مساحت کوچکی است

در حد فاصل دو شانه...