"انسانیت" یعنی
نه فقط انسانها
بلکه موجودات زنده
از تو آسیب نبینند و در
کنار تو آرامش را تجربه کنند