زندگی حکایت قدیمی کوهستان است
صدا میکنی و میشنوی
پس
به نیکی صدا کن
تا به نیکی به تو پاسخ دهد