كسانی كه شما را دوست دارند
حتی اگر هزار دليل برای رفتن داشته باشند؛ شما را ترك نخواهند كرد.
آن ها يك دليل برای ماندن خواهند یافت!