دلی که از بی کسی غمگین است ،
هر کسی را می تواند تحمل کند.