بهترین چیزی که در زندگی
می‌توان نگه داشت،
یک‌دیگر است♥️‌