وقتی می گویند " نیست "...

کاغذ را گفته باشند یا برق را،

مهم نیست!

من

یاد ِ تو می افتم!