من از عَهدِ آدم تو را دوست دارم

از آغـازِ عالـم تـو را دوست دارم