سلامemoji
چه وضعشه چرا سایت تو دسترس نبوده؟emoji

@reza-shady