ناگهان دور شدم از همه ى غم‌ها من...

از دعاى چه كسى اين همه خوبى با من ؟