همه شب سجده برآرم

‏که بیایی تو به خوابم

‏و در آن خواب بمـیرم

‏که تـو آیـی و بمـانی...