میدانی؟

از وقتی دلبسته‌ات شده‌ام

همه جا بوی پرتقال

و بهشت می‌دهد...