گاهی دلت از سن و سالت میگیرد

میخواهی کودک باشی...

کودکی که به هر بهانه ای

به آغوش غمخواری پناه میبرد!

بزرگ که باشی

باید بغض های زیادی را

بی صدا دفن کنی...