من یک افراطی بی مرزم

از هر چیزی، نهایتش را میخواهم

در هر چیزی غرق میشوم

افراطی دوستت دارم

باید افراطی مرا بخواهی

در نهایت عشق باید غرقم کنی

برای خواستنت نباید مرز بگذاری

مرا افراطی ببوس و در آغوشت غرقم کن

من چیزی از کم و یک ذره نمیفهمم

من یک افراطی بی مرزم

از خودت، بودنت، حضورت،

حد نشانم نده

بگذار در نهایتت غرق شوم