دور افتاده اى،

مثـــل اتفاقـــى

كه به من مربوط نيست...