چشم هایش

چراغ جادو اند...

نگاهشان که میکنم،

آرزوهایم یکی یکی برآورده میشوند!