نترس

به زبان بياور

بنويس كه دلت برايم تنگ شده

اين همه سال

اين همه ماه

اين همه روز

من نوشتم و بى پاسخ ماند

قول ميدهم،همين كه به زبان بياورى

قبلِ از تمام شدنِ جمله ات،

پايينِ پنجره ى اتاقت ايستاده ام

باور كن تنهايىِ پنجشنبه ها،

عجيب سخت ميگذرد!