🌹🍂خوشبختی مکان و شرایط نیست.

احساسی است که باید آن را بلد شد.شبیهِ غم، شادی، خشم

و تمامِ احساس هایِ دیگر

برای خوشبخت بودن

باید بخواهی که خوشبخت باشی✌🏽گاهی قدم بزن، کتاب بخوان

و موسیقیِ مورد علاقه ات را گوش کن

خوشبختی

اتفاقی نیست که بیفتد

یک حسِ نابِ درونی است🍂🌱