و آن

کسی را...

که دوست داری...

نصف دیگر تو نیست...

او تویی ؛ اما جایی دیگر...